Import elektronických faktúr

Systém Telemonitor ponúka možnosť automatizovaného importovania elektronických faktúr. Pri importovaní systém automaticky priraďuje jednotlivé tankovania a všetky relevantné náklady, ktoré sú importované z elektronických faktúr zasielaných poskytovateľmi tankovacích kariet Slovnaft, OMV alebo CCS. Záznamy sú priraďované k vybraným vozidlám, pričom systém automaticky identifikuje vodiča, vozidlo a tankovaciu kartu, ktorou bol vytvorený daný náklad.

Systém archivuje všetky importované súbory, čo umožňuje spätnú kontrolu importov. Pri importovani systém vždy skontroluje správnosť importovaného súboru, čím predíde vloženiu chybných záznamov.