Podmienky používania internetových stránok

Prevádzkovateľom internetových stránok www.movys.sk a www.telemonitor.sk (ďalej len Stránky) je MOVYS, a.s. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Podmienky používania Stránky určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ vám dáva právo využívať Stránky výhradne pre vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na Stránky a ich používanie je bezplatný.

Snahou prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom Stránoky vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Stránky z iných zdrojov.

Prístup na Stránky a ich používanie môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom Stránky používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  • škody spôsobené používaním Stránky,
  • reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú tretím subjektom prostredníctvom Stránky,
  • obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Stránky.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu Stránky. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.

Je zakázané prenášať na Stránky alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na Stránkach povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto Stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Podmienky používania Stránky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.
Podmienky boli zverejnené 7. 9. 2011.